សហជីវិនព្រះយេស៊ូ
Ad Majorem Dei Gloriam
អាន​បន្ថែម
សហជីវិនព្រះយេស៊ូ
នៅប្រទេសកម្ពុជា
"Ite Inflammate Omnia"
អាន​បន្ថែម

ស្វែងរកព្រះជាម្ចាស់ក្នុងគ្រប់អ្វីៗទាំងអស់

វីដេអូថ្មីរបស់យើង

គោលបំណងនៃបេសកកម្មរបស់យើង

Living in harmony
in our common home

READ MORE

Addressing
the needs of
the local church

READ MORE

Transformative
Education

READ MORE

Accompanying
migrant workers
and communities
left behind

READ MORE

ខ្ញុំដឹងថាបេះដូងខ្ញុំនៅទីណា។ វាគឺនៅជាមួយព្រះគ្រីស្ត… ព្រះយេស៊ូជាអ្នកឱ្យគាត់នៅភាពក្រ ឈឺ កំព្រា។ល។ ខ្ញុំជឿជាក់ថាព្រះជាម្ចាស់មិនដែលភ្លេចប្រជាជនរបស់ទ្រង់ឡើយ គឺជាបងប្អូនប្រុស និងស្រីពិការរបស់យើង។ ហើយខ្ញុំរីករាយដែលព្រះជាម្ចាស់បានប្រើខ្ញុំដើម្បីធ្វើឱ្យប្រាកដថាបងប្អូនប្រុសស្រីរបស់យើងដឹងការពិតនេះ។ ខ្ញុំជឿជាក់ថានេះជាការត្រាស់ហៅរបស់ខ្ញុំ។

ការត្រាស់ហៅ

បើ​មនុស្ស​ម្នាក់​បាន​ពិភព​លោក​ទាំង​មូល មក​ធ្វើ​ជា​សម្បត្តិ​របស់​ខ្លួន តែ​បាត់​បង់​ជីវិត នោះ​នឹង​មាន​ប្រយោជន៍​អ្វី? តើ​មនុស្ស​អាច​យក​អ្វី​មក​ប្ដូរ​នឹង​ជីវិត​របស់​ខ្លួន​បាន? (ម៉ាថាយ ១៦:២៦)