សហជីវិនព្រះយេស៊ូ
នៅប្រទេសកម្ពុជា
"Ite Inflammate Omnia"
អាន​បន្ថែម
Universal
Apostolic
Preferences
ស្រឡាញ់និងបម្រើក្នុងគ្រប់កិច្ចការ
អាន​បន្ថែម
ឆ្នាំរបស់សន្តអ៊ីញ៉ាស្យូ
២០.០៥.​២០២១~៣១.០៧.២០២២
អាន​បន្ថែម

ព័ត៌មាន

OUR APOSTOLIC PRIORITIES

Living in harmony
in our common home

READ MORE

Addressing
the needs of
the local church

READ MORE

Transformative
Education

READ MORE

Accompanying
migrant workers
and communities
left behind

READ MORE

“I know where my heart is. It is with Jesus Christ, who gave all for the poor, the sick, the orphan … I am confident that God never forgets his people: our disabled brothers and sisters. And I am glad that God has been using me to make sure that our brothers and sisters know this fact. I am convinced that this is my vocation.”

Richie Fernando, S.J.

ការត្រាស់ហៅ

Join the Jesuit